Home / تقویم های رومیزی MDF

تقویم های رومیزی MDF

☜تعداد قابل سفارش در این دسته ۱۰ عدد از مجموع اقلام میباشد

 

کد : ۹۲۱۵

تقویم رومیزی طرحدار

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

کد : ۹۱۰۸

تقویم رومیزی هلالی

قیمت : ۵۵۰۰ تومان

کد : ۹۴۲۸

تقویم رومیزی کسرا

قیمت : ۱۰۵۰۰ تومان

کد : ۹۵۳۶

تقویم رومیزی نیلا ساده

قیمت : ۶۵۰۰ تومان

کد : ۹۴۳۴

تقویم رومیزی پارسا

قیمت : ۴۳۰۰ تومان

کد : ۹۲۱۲

تقویم رومیزی تکپایه بلند

قیمت : ۴۲۰۰ تومان

کد : ۹۵۴۰

تقویم رومیزی پایه چوبی کوچک

قیمت : ۷۲۰۰ تومان

کد : ۹۵۴۱

تقویم رومیزی پایه چوبی بزرگ

قیمت : ۱۳۰۰۰ تومان

کد : ۹۴۳۵

تقویم رومیزی جعبه ای کوچک

قیمت : ۸۰۰۰ تومان

کد : ۹۵۳۷

تقویم رومیزی جعبه ای بزرگ

قیمت : ۸۵۰۰ تومان

کد : ۹۵۳۹

تقویم رومیزی دالبر

قیمت : ۶۷۰۰ تومان

کد : ۸۹۱۶

تقویم رومیزی پارمیس

قیمت : ۶۷۰۰ تومان

مشخصات و قیمت

دانلود به صورت PDF